wz
 
Nahoru
Krycí psi
Chov KCHT
Chov KCHMPP

 

Podmínky chovu pod KCHT

 

 
bullet

výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá

bullet

pro zařazení do chovu platí výstavní ocenění zapsané v průkaze původu nebo v jeho příloze nebo doložené fotokopií posudkového listu z výstavy

bullet

výstavní ocenění musí být získáno minimálně ve věku 12 měsíců jedince

bullet

výstavní ocenění musí být získáno na výstavě pořádané klubem KCHT

bullet

v chovu mohou být využiti psi i feny ode dne ukončeného 14 měsíce věku

bullet

u fen končí chovnost dnem, v kterém ukončila věk 8 let

bullet

počet vrhů: jeden vrh v kalendářním roce

bullet

další podmínky viz Organizační a zápisní řád KCHT - odkaz

 
bullet

poradce chovu:

Květa Pavčíková, Holubov 229, 382 03 Křemže

tel. 380 741 839

e-mail: tamesis@seznam.cz

 

bullet

Administrativa krytí a vrhu - odkaz

1)  Zařazení do chovu

 

  1. Pokud pes – samec splní chovné podmínky, pošle jeho majitel nebo držitel originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + fotokopii složenky z placení členských příspěvků KCHT na adresu hlavního poradce chovu. Ten vyznačí v PP splnění chovných podmínek, zařadí psa do klubové evidence, předá kopie dokladů příslušnému poradci chovu a zašle originál průkazu původu Plemenné knize k formálnímu uchovnění.

  2. Za uchovnění psa nečlena klubu je klubem vybírán manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů vedený u České spořitelny, a. s., č. účtu 62022379/0800, a doložena (složenkou, výpisem z účtu atd.). Do seznamu chovných psů na webu KCHT a ve Zpravodaji KCHT  budou zařazeni pouze psi v majetku členů KCHT. Pokud má pes vice spolumajitelů, bude na webu KCHT a ve Zpravodaji KCHT  uveden pouze v případě, že jsou všichni spolumajitelé členy KCHT. Členství v klubu nemá vliv na využití psa v chovu

  3.  Pokud fena splní chovné podmínky, doručí její majitel nebo držitel originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + a doloží zaplacení členských příspěvků KCHT (fotokopii složenky, výpisem z účtu) na adresu poradce chovu pro dané plemeno nebo hlavnímu poradci chovu, a to nejpozději spolu s první žádostí o vystavení krycího listu. Ten vyznačí v PP splnění chovných podmínek a zařadí fenu do klubové evidence. Formální uchovnění plemennou knihou se provádí se zápisem prvního vrhu feny

  4. Případné změny výstavního nebo pracovního ocenění chovných jedinců se oznamují plemenné knize a dokládají kopií průkazu původu, výstavního posudku, soudcovských tabulek atd. V rámci KCHT se změny oznamují příslušnému poradci chovu a v případě chovných psů také vždy hlavnímu poradci chovu, aby mohly být uvedeny v seznamu chovných psů. I v případě klubu je třeba oznamované změny doložit (kopie PP, kopie výstavního posudku atd.).

 

2)  Doporučení ke krytí

 

  1. Pokud fena splní chovné podmínky, doručí její majitel nebo držitel originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + fotokopii složenky z placení členských příspěvků KCHT na adresu poradce chovu pro dané plemeno nebo hlavnímu poradci chovu.  Jedná-li se o první vrh v chovatelské stanici, přikládá chovatel doklad o tom, že má registrovaný chráněný název chovatelské stanice, nebo že o něj má zažádáno. Pokud má návrh na výběr krycího psa či krycí psy, k výše uvedeným dokladům jej přiloží. V případě další žádosti o vystavení krycího listu není nutné PP feny nebo jeho kopii a doklad o registraci chráněného názvu chovatelské stanice poradci chovu posílat.

  2. Poradce chovu vystaví doporučení ke krytí, na kterém uvede, je-li to možné, 3 chovné psy. Přitom respektuje výběr chovatele; pokud má pochybnosti o výběru krycího psa chovatelem, zejména s ohledem na blízkou příbuznost chovných jedinců nebo na zdraví, resp. existenci závažných dědičných onemocnění, konzultuje výběr krycího psa s chovatelem, Na základě konsensu s chovatelem vydá doporučení ke krytí a zašle je spolu s formulářem „přihláška k zápisu štěňat“ chovateli

  3. Vystavení krycího listu pro nečlena klubu je podmíněno zaplacením částky ve výši 350 Kč a uzavřením smlouvy, ve které musí být zakotveno, že KCHT poskytuje chovatelský servis a chovatel nečlen se zavazuje dodržovat chovatelské předpisy platné v KCHT a ČMKU. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů, vedený u České spořitelny, a. s., č. účtu 62022379/0800, a doložena (složenkou, výpisem z účtu atd.).

  4. Chovatel se předem dohodne s majitelem zvoleného krycího psa na podmínkách krytí. Chovatelský klub do této oblasti nezasahuje a žádné podmínky neurčuje. Krytí potvrdí majitel krycího psa na formuláři doporučení ke krytí. Jeden list formuláře chovatel vrací poradci chovu, který jej vystavil, další list si ponechává majitel feny a další část doporučení ke krytí zasílá chovatel plemenné knize zároveň s hlášením vrhu.

     

Žádost o vystavení krycího listu ke stažení zde:

 

 

Domů | Krycí psi | Chov KCHT | Chov KCHMPP

Tento server byl naposledy aktualizován dne 15. 03. 2014